Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Lenka Kvintusová

MF vyhlásilo Podprogram 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství,  dotace je určena pro obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 obyvatel.

Žádosti je možné podávat v termínu 25.1.-3.3.2023. Po ukončení lhůty budou všechny projekty hodnoceny bodovacím systémem
a seřazeny podle dosaženého počtu bodů od nejvyššího k nejnižšímu. V případě shodného počtu bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti.
 
Alokace výzvy je 300 mil.Kč, výše dotace je 2-20 mil.Kč. Míra dotace je max. 70 % celkových způsobilých výdajů.
Uznatelné výdaje jsou:
– výdaje na rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod.
– výdaje na rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování,
– výdaje na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny,
– výdaje na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí, výdaje na bezbariérovost,
– výdaje na rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.), zásobovací rampy, inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení,
– další výše neuvedené výdaje, pokud poskytovatel souhlasí s jejich zařazením mezi UV.
V rámci této výzvy lze dotaci použít pouze na výdaje investičního charakteru.
 
Dotace není určena na výstavbu nových základních či mateřských škol v lokalitách, kde dosud žádné nebyly zřízeny, chybějící tělocvičny nebo víceúčelového sportovního zařízení, a to ani tehdy, pokud má nahradit stávající nevyhovující stav, a dále ji nelze využít na budování nebo rekonstrukce venkovních prostor.
 
Dotace musí být vyčerpána v roce 2023 a nelze ji přesunout do dalších let.  Více informací  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29823/
Celý text výzvy je včetně ISPROFInu zveřejněn na záložce ke stažení.

Pokud i vy zvažujete podání žádosti a Váš projekt není uveden v Investičních prioritách MAP Turnovsko, máte jedinečnou šanci, projekt do dokumentu doplnit. Do 3. února 2023 můžete své záměry doručit do kanceláře Městského úřadu Turnov, odbor školství, kultury a sportu v Nové radnici, Kateřině Mrkvičkové. Nezapomeňte přiložit souhlas zřizovatele. Více, včetně dokumentů naleznete v Dokumentech k připomínkování. Úpravy v Investičních prioritách je možné provést i v případě již zapsaných projektů.

Liberecký kraj, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu připravil pro školy všech stupňů zřizovaných obcemi, církvemi i soukromými zřizovateli z kraje tyto dva dotační programy:

Specifická primární prevence rizikového chování  https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez/4-3-specificka-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-d453342.htm

program bude vyhlášen 20.ledna a příjem žádostí potrvá do 3.února 2023, dotace je ve výši 70% a její min. výše je 10.000,- a max. výše 30.000,- doba realizace projektu je od 1.1.-31.12.2023

Výdaje v rámci projektu jsou pouze neinvestiční a může se jednat i o osobní náklady. Kontaktní osobou je paní Eva Trpkošová, tel. 485 226 240

Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními  https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez/4-7-podpora-kompenzacnich-pomucek-pro-zaky-s-podpurnymi-opatrenimi-d453356.htm

program bude vyhlášen 20.ledna a příjem žádostí potrvá do 3.února 2023, dotace je ve výši 70% a její min. výše je 10.000,- a max. výše 70.000,- doba realizace projektu je od 1.1.-31.12.2023

Výdaje v rámci projektu jsou pouze na pořízení kompenzačních pomůcek a na podpůrná opatření. Kontaktní osobou je paní Martina Bambuszová , tel. 485 226 224

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace  připravili pro všechny zájemce náměty na výukové materiály  na téma Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky. Celý dokument je k dispozici na záložce Podpora školám/Různé/ 4.Výuka online.

 

Etický kodex učitele,  je výsledkem konsenzu Asociace děkanů pedagogických fakult, České rady dětí a mládeže, České školní inspekce ČR, Českou středoškolskou unií, Ekumenickou radou církví, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zastoupení OSN, spolku Otevřeno, Stálé konferenci asociací ve vzdělávání, Učitelské platformy, organizace Učitel naživo, Unie školských asociací ČR – CZESHA, Unie rodičů ČR a spolku Začni učit! Na etickém kodexu spolupracovali i významné osobnosti Bořivoj Brdička, David Čáp, Jan Hábl, Karel Rýdl a školský ombudsman Ladislav Hrzal.

Eticky-kodex