Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Projekt přímo navazuje na  MAP Turnovsko II., nicméně jeho náplní jsou pouze dvě klíčové aktivity, které si kladou za cíl pokračovat v nastavených standardech a  přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Podstatou projektu je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.

Do projektu jsou zapojeny všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem tedy 37 škol a školských zařízení.

Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Období realizace: 1. 3. 2022 – 31. 8. 2023

Klíčové aktivity:

1.Řízení projektu

Aktivita Řízení projektu probíhá po celou dobu realizace a cílem je vytvořit funkční aparát k naplňování cílů předkládaného projektu. Aktivitu řízení projektu provádí realizační tým, který zajišťuje mimo jiné tyto činnosti:

  • ustavení a podpora činnosti Řídícího výboru a 4 pracovních skupin (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání)
  • identifikace dotčené veřejnosti a zpracování komunikačního plánu, zajištění a průběžný monitoring systému komunikace pro zvýšení zájmu o zapojení dalších lídrů i ostatních aktérů ve vzdělávání,
  • monitoring průběhu realizace jednotlivých aktivit projektu
  • podpora škol v plánování, z každé školy zapojení vždy jednoho určeného pracovníka
  • posilování spolupráce vzdělávacích subjektů tvorbou podpůrné funkční organizační struktury i realizací společných aktivit

2.Místní akční plány rozvoje vzdělávání

V aktivitě je podporován další rozvoj partnerství v území, dojde k aktualizaci dokumentu MAP, budou zpracovány akční plány (i na období od března 2022 do června 2023). Do procesu budou zapojeny všechny školy a školská zařízení, východiskem budou mimo jiné dotazníková šetření.

Aktivita je podrobně popsána v Postupech MAP III a obsahuje tyto podaktivity:

A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP – Aktualizace organizační struktury, složení Řídicího výboru a identifikace dotčené veřejnosti, Statutu a Jednacího řádu Řídicího výboru, seznamu pracovních skupin a jejich členů.

A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu – aktualizace komunikačního plánu, komunikace s veřejností, využívání internetových stránek projektu a profilu na Facebooku, informace v místních médiích, realizace informativního setkání ke kvalitě vzdělávání.

A 1.3 Pracovní skupina pro financování – plánování nákladů, sledování a navrhování možností financování aktivit, projednávání a připomínkování materiálů vytvářených v rámci projektu.

A 1.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka – výměna zkušeností a odborných znalostí vztahujících se k problematice gramotností, projednávání a připomínkování materiálů vytvářených v rámci projektu.

A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti – vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol, sledování souladu všech aktivit se zásadou rovného přístupu ke vzdělání, vytvoření popisu stávajícího stavu rovných příležitostí v rámci ORP Turnov, popis příčin a návrh aktivit k nastavení rovných příležitostí a k eliminaci selektivity.

A 1.7 Podpora škol v plánování – posílení spolupráce v rámci pedagogického sboru školy při společném plánování a navázání na započatý proces diskuzí a spoluprací ve školách, z každé školy bude do aktivity zapojen jeden koordinátor. Výsledkem budou zpracované Popisy potřeb jednotlivých škol

A 1.8 Místní akční plánování – Aktualizace dokumentace MAP – analytické a strategické části i akčních plánů.

A 1.9 Spolupráce s KAP – Spolupráce s projektem Krajského akčního plánu Libereckého kraje – předávání informací na vzájemných setkáních

A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území – spolupráce s projektem Metodická podpora akčního plánování (P-AP) – účast na společných setkáních k výměně zkušeností

A2 Evaluace procesu místního akčního plánování – vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání v ORP Turnov, které probíhalo v období 2014 – 2020, vyhodnocení účelnosti, dopadů a udržitelnosti MAP, spolupráce s externím evaluátorem, zpracování Závěrečné evaluační zprávy