Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Turnov

Název projektu: MAP Turnovsko III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021096
Doba realizace projektu: 1. 3. 2022 – 31. 8. 2023
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP
Realizátor: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Anotace projektu: Předkládaný projekt navazuje na projekt MAP Turnovsko II. a je zaměřen na pokračování spolupráce v oblasti vzdělávání v ORP Turnov. Součástí je mj. navrhování aktivit na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání. Bude probíhat rozvoj a aktualizace MAP a monitorování a vyhodnocování MAP, základem bude přitom pokračování a další rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Celkovým cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol.